Regulamin serwisu

Regulamin pobierania i korzystania z plików ze strony www.jawor-parkiet.pl

1. Właścicielem wszystkich materiałów znajdujących się na stronie www.jawor-parkiet.pl jest Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, oraz posługujące się numerem NIP: 8771164376 i REGON: 870462741.

2. Wszelkie zdjęcia i pliki zawarte na stronie www.jawor-parkiet.pl przeznaczone są do użytku dla architektów, parkieciarzy i partnerów biznesowych, zwanych dalej „Kontrahentem”. Pliki dostępne są po zalogowaniu na wyżej wymienioną stronę internetową.

3. Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, znaków towarowych i aranżacji fotograficznych dostępnych na stronie internetowej www.jawor-parkiet.pl, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wsparcia marketingowego sprzedaży produktów będących w ofercie handlowej Przedsiębiorstwa Drzewnego JAWOR.

4. Pliki i zdjęcia pobrane ze strony, mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie pod warunkiem zamieszczenia informacji, iż prawa autorskie przysługują Przedsiębiorstwu Drzewnemu JAWOR.

5. Udostępnione zdjęcia i aranżacje fotograficzne mogą być wykorzystane przez Kontrahenta na jego stronie internetowej o ile mają charakter informacyjny i promują produkty Przedsiębiorstwa Drzewnego JAWOR.

6. Wszelkie materiały pobrane ze strony www.jawor-parkiet.pl mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, pod warunkiem podania informacji o źródle ich pochodzenia.

7. Udzielenie zgody na wykorzystanie zdjęć, plików i aranżacji fotograficznych nie oznacza przeniesienia na pobierającego przysługujących Przedsiębiorstwu Drzewnemu JAWOR autorskich praw majątkowych, ani praw ochronnych.

8. W przypadku wykorzystania materiałów wskazanych w regulaminie w sposób niezgodny z pierwotnymi zapisami regulaminu, Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR ma prawo wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia zdjęć, znaków towarowych czy aranżacji fotograficznych ze strony www, materiałów reklamowych, dokumentów handlowych czy też innych miejsc, w których się one znajdą.

9. Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR poza zaniechaniem naruszeń oraz usunięciem ich skutków może domagać się także wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

11. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu i braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Przedsiębiorstwa Drzewnego JAWOR.

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR dla potrzeb niezbędnych do rejestracji w Serwisie strony jawor-parkiet.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Przedsiębiorstwo Drzewne JAWOR informuje, iż jest wyłącznym administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Szanujemy Twoją prywatność,

Stosujemy cookies po to aby nasza strona funkcjonowała prawidłowo i aby doskonalić nasze usługi.
Więcej o wykorzystaniu cookies dowiesz sie w naszej polityce prywatności.
Możesz również w dowolnym momencie zmienic ustawienia prywatności.

SQ Business Center
ul. Stacyjna 1/1
52-443 Wrocław

wroclaw.jaworparkiet@gmail.com
509 300 111